Viena international - Cookies

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV COOKIES

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
COOKIES

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje za účelom poskytovania služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky na zlepšovanie a skvalitňovanie obsahu webovej stránky, na prevenciu a na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania systémov a postupov ako oprávnený záujem prevádzkovateľa.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
Spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
Pri prístupe a používaní webových stránok sa zhromažďujú osobné údaje, ktoré prehliadač automaticky prenáša na server prevádzkovateľa. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú: – IP adresa požadujúceho počítača, ktorá je anonymizovaná, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém počítača, ako aj meno prevádzkovateľa prístupu na internet.

5. Dotknuté osoby:
Dotknutými osobami sú používatelia webových stránok prevádzkovateľa.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
Dočasné cookies sa automaticky zmažú pri zatvorení internetového prehliadača a umožňujú uloženie niektorých informácií, ktoré zjednodušia vyhľadávania na webovej stránke prevádzkovateľa.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie služieb v súvislosti s prevádzkovaním webovej stránky na zlepšovanie a skvalitňovanie obsahu webovej stránky, na prevenciu a na zabezpečenie riadneho a bezpečného fungovania systémov a postupov ako oprávnený záujem prevádzkovateľa.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Zverejňovanie osobných údajov sa neuskutočňuje.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
Tretie strany Právny základ
Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).