Viena international - Cookies

Účel spracovania osobných údajov
Kontaktný formulár

1. Účel spracúvania osobných údajov:
Osobné údaje v rozsahu názov meno, priezvisko a emailová adresa spracúvame za účelmi:
a) reagovania na vaše otázky, podnety,
b) reagovania na prípadne žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky.

2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:
a) reagovať na vaše otázky, podnety:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

b) reagovať na prípadne žiadosti o vypracovanie nezáväznej ponuky:
Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

3. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
V rámci účelov a) a b) sa spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu nevykonáva.

4. Zoznam osobných údajov:
V rámci účelov a) a b) spracúvame osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a e-mailová adresa.

5. Dotknuté osoby:
V rámci účelov a) a b) sú dotknutými osobami osoby, ktoré kontaktovali prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára.

6. Lehoty uloženia osobných údajov:
V rámci účelov a) a b): Spracúvanie osobných údajov trvá po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 5 rokov.

7. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:
Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa vykonáva. Oprávneným záujem prevádzkovateľa je spätné kontaktovanie osôb na základe zadaných údajov vo formulári.

8. Postup osobných údajov do tretích krajín:
Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

9. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:
Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

10. Kategória osobných údajov:
Bežné osobné údaje.

11. Zverejňovanie osobných údajov:
Osobné údaje sa nezverejňujú.

12. Príjemcovia osobných údajov (tretie strany):
– Iný oprávnený subjekt (tretie strany) 
(právny základ) na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)